ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์ม กองคลัง

ระบบ KTB Corporate Online

​แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online​ *กรอกข้อมูลได้

แบบแจ้งข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User Maker และ Company User Authorizer

ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร เพื่อประกอบการคืนเงินเบิกเกินส่งคืนให้แก่กองคลัง กรมเจ้าท่า

 

​เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)​

เงิน​สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

 

งานเงินเดือนและค่าจ้าง

​แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย

แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษ กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย

 

งานบำเหน็จบำนาญ

แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จค้ำประกัน (กู้บำเหน็จตกทอด)

 

งานเงินยืมราชการ และเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สัญญาการยืมเงิน (แบบ 8500)

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

สัญญาค้ำประกัน (กรณีพนักงานราชการยืมเงิน)

 

งานค่าเช่าบ้าน

แบบขอรับค่าเช่าบ้าน แบบ 6005

แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 6006

หนังสือสัญญาเช่าบ้าน