ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์ม กองคลัง

ระบบ KTB Corporate Online

​แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online​ *กรอกข้อมูลได้

แบบแจ้งข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User Maker และ Company User Authorizer

ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร เพื่อประกอบการคืนเงินเบิกเกินส่งคืนให้แก่กองคลัง กรมเจ้าท่า

 

​เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)​

เงิน​สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

 

งานเงินเดือนและค่าจ้าง

​แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย

แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษ กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย

 

งานบำเหน็จบำนาญ

แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จค้ำประกัน (กู้บำเหน็จตกทอด)

 

งานเงินยืมราชการ และเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สัญญาการยืมเงิน (แบบ 8500)

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส่วนที่ 1)

หลักฐานการจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส่วนที่ 2)

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

สัญญาค้ำประกัน (กรณีพนักงานราชการยืมเงิน)

 

งานค่าเช่าบ้าน

แบบขอรับค่าเช่าบ้าน แบบ 6005

แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 6006

หนังสือสัญญาเช่าบ้าน