อำนาจหน้าที่

กองคลัง

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
        (๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม
        (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย
กองคลัง โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน ดังนี้
๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
        ( ๑ ) งานธุรการ และงานสารบรรณ (รับ ส่ง ร่าง โต้ตอบ เก็บ ค้น และพิมพ์) ของกอง
        ( ๒ ) งานงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุและครุภัณฑ์ ของกอง
        ( ๓ ) รวบรวมจัดทำสถิติและรายงานของกอง
        ( ๔ ) งานบริหารงานบุคคลของกอง
        ( ๕ ) การประสานงานทั่วไป และงานอื่น 1 ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
        ( ๑ ) ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน
        ( ๒) เก็บรักษาและรับจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
        ( ๓) ดำเนินการขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี และขอขยายการกันเงิน
        ( ๔ ) จัดทำฎีกาเบิกเงิน
        ( ๕ ) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
        ( ๑ ) วิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของหน่วยงาน วางแผนและประเมินผลการจัดการทางการเงินของกรม
        ( ๒ ) รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำ งบประมาณรายได้ และรายจ่ายของกรม
        ( ๓ ) ขออนุมัติเงินประจำงวด โอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ
        ( ๔ ) จัดทำบัญชีงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
        ( ๕ ) จัดทำงบเงินเดือนใบสำคัญแสดงการจ่ายเงิน
        ( ๖ ) ตรวจสอบงบและรายงานบัญชีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
        ( ๔) ติดตามและรายงานสถานะการดำเนินงานทางการเงินการคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบ Online
        Real – Time เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ
        ( ๔ ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาอุปสรรคให้ศูนย์ต้นทุนต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค
        ( ๙ ) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
        ( ๑ ) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
        (๒ ) วิเคราะห์และสรุปข้อมูลทางด้านงานพัสดุ เพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ
        ( ๓ ) ตรวจสอบ ประเมินและสรุปการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ
        ( ๔ ) วิเคราะห์ และจัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ
        เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
        ( ๕ ) ควบคุมการซ่อมทำและดูแลรักษาพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะในครอบครองเพื่อให้มีสภาพ
        พร้อมใช้งาน
        ( ๖ ) จำหน่ายพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานของทางราชการอีกต่อไปเพื่อให้พัสดุเกิด
        ประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด
        ( ๗ ) บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government
        Procurement : e.GP) และบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS (Government Fiscal
        Management System)
        ( ๘ ) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่:31 ตุลาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 232

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin