คู่มือ

คู่มือการใช้งานระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์ E-payslip และระบบหักภาษี ณ ที่จ่ายออนไลน์

คู่มือระบบ Digital Pention e-Learning ระบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน (สำหรับส่วนราชการ)

คู่มือระบบ Digital Pention e-Learning ระบบทะเบียนประวัติ (สำหรับส่วนราชการ)

คู่มือระบบ Digital Pention e-Learning ระบบอนุมัติสั่งจ่าย (สำหรับส่วนราชการ)

คู่มือระบบ Digital Pention e-Learning ระบบบำเหน็จค้ำประกัน (สำหรับส่วนราชการ)

คู่มือระบบ Digital Pention บันทึกระบบบำเหน็จค้ำประกัน (เอกสาร)

คู่มือระบบ Digital Pention e-Learning ระบบขอเบิกเงิน (สำหรับส่วนราชการผู้เบิก)

คู่มือระบบ Digital Pention e-Learning ระบบขอเบิกเงิน (สำหรับส่วนราชการผู้เบิกระดับกรม)

คู่มือ (ขั้นตอนเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง – ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์)

คู่มือ การใช้งานระบบจัดซื้อเพิ่มโครงการ – ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์
(กรณีจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market))
คู่มือการเพิ่มโครงการ-ประกาศผู้ชนะ_วิธีคัดเลือก

ขั้นตอนในการตรวจรับพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือการเพิ่มโครงการ-ประกาศผู้ชนะ_วิธีเฉพาะเจาะจง

 

วันที่:31 ตุลาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 301

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin