รับทราบ ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 102/2565 เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมของกรมเจ้าท่า

    บุคลากรกองคลัง รับทราบและลงนามไว้เป็นหลักฐาน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 102/2565 เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมของกรมเจ้าท่า

     เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 1/2565  ให้ฝ่ายเลขานุการกรมดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปรามปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ 2565 และเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเชิงรุก

กลุ่มงานพัฒนาบุคคลจึงกำหนดกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและเพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เป็นไปตามความเหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จึงกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมของกรมเจ้าท่าไว้ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

วันที่:11 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 84

ข้อมูลโดย: adminfinancediv